جستجو برای :

راهنمای گردشگری محلی

تعداد واحد درسی:4 واحد متقاضیان دیپلم گردشگری در...

راهنمای گردشگری فرهنگی

تعداد واحد درسی : 7 واحد شامل مفاهیم میراث فرهنگی،...

راهنمای گردشگری سلامت

تعداد واحد درسی :  3 واحد شامل مفاهیم گردشگری...

راهنمای موزه

تعداد واحد درسی: 9 واحد متقاضیان دیپلم گردشگری در...

راهنمای اکوتوریسم (طبیعت گردی)

تعداد واحد درسی :در مجموعه هشتم 11 واحد و در مجموعه نهم...

راهنمای عمومی گردشگری

تعداد واحد درسی : 10 واحد متقاضیان دیپلم گردشگری در...