اصول دفتر نویسی

1)آشنایی با دفاتر قانونی

2) نحوه پلمپ دفاتر قانونی

3) نحوه تحریر ( نوشتن ) دفاتر قانونی

4) گروه بندی مالیاتی مشاغل

5) موارد رد دفاتر قانونی

6) تهیه اظهارنامه بر اساس دفاتر قانونی

دیدگاه بگذارید

avatar