دیپلم گردشگری – مجموعه هشتم

این مجموعه شامل راهنمای عمومی گردشگری، راهنمای طبیعت گردی (اکوسیستم)، راهنمای موزه، راهنمای محلی است.