دیپلم گردشگری – مجموعه نهم

این مجموعه شامل راهنمای عمومی گردشگری، راهنمای طبیعت گردی (اکوسیستم)، راهنمای موزه، راهنمای محلی، راهنمای گردشگری سلامت، راهنمای گردشگری فرهنگی است.