دیپلم کامپیوتر – مجموعه هشتم

این مجموعه شامل کاربر رایانه، کاربر نرم افزار اداری، شهروند الکترونیک، flash MX، freehand، طراح گرافیک رایانه، corel draw