دیپلم حسابداری – مجموعه هشتم

این مجموعه شامل حسابداری عمومی مقدماتی، حسابداری حقوق و دستمزد، رایانه کار حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حساب داری تکمیلی است.